Uniwersytet Pedagogiczny dziś

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest najstarszą uczelnią kształcącą nauczycieli i wychowawców w Polsce. Stanowi ważny ośrodek naukowo-badawczego zaplecza krajowego systemu oświaty i wychowania. Uczelnia powstała w 1946 roku, nawiązując do dorobku przedwojennego Państwowego Pedagogium, założonego w Krakowie w 1928 roku przez pioniera nowoczesnej edukacji – Henryka Rowida. Już niemal siedemdziesiąt lat dobrze służy regionowi małopolskiemu, społeczeństwu i polskiej oświacie, kierując się w swej działalności dewizą sformułowaną przez Jana Zamoyskiego: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Władze i pracownicy Uniwersytetu pragną mu zapewnić jeszcze wyższą pozycję i rangę uczelni nowoczesnej, rozpoznawalnej ze względu na swój dorobek i działalność, mającej znaczenie międzynarodowe.

Uniwersytet Pedagogiczny stanowi wspólnotę uczonych, studentów, absolwentów i pracowników, odwołującą się do najlepszych polskich i europejskich tradycji humanistycznych i demokratycznych. Nawiązując do ideałów patronującej mu Komisji Edukacji Narodowej, jest uczelnią publiczną, powszechną, działającą na rzecz szeroko pojętego otoczenia społecznego, zarówno najbliższego, jakim jest Kraków i Małopolska, jak i rozleglejszego: Polski, Europy, wreszcie całego – zmieniającego się dziś w szybkim tempie, ale coraz bliższego i łatwiej dostępnego – nowoczesnego świata. Misją Uczelni jest zdobywanie, rozwijanie i przekazywanie wiedzy, tworzenie środowiska sprzyjającego badaniom naukowym, edukacji, projektom społecznym i artystycznym, współpracy i komunikacji, samorozwojowi wszystkich uczestników akademickiej społeczności.

Systematycznie rozwijane na Uczelni wszechstronne badania naukowe stanowią podstawę dla kształcenia na wysokim poziomie we wszystkich formach i profilach edukacji uniwersyteckiej: studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych oraz rozmaitych kursów doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji. W ich toku zaznajamia się studentów i słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami i wynikami badań naukowych oraz wyposaża w umiejętności i kompetencje pozwalające zdobywać wiedzę i nabywać nowe kwalifikacje przez całe życie. Dlatego przywiązuje się pierwszorzędne znaczenie do stosowania nowoczesnych środków nauczania i kształcenia na odległość.

Dostrzegając znaczenie procesów o charakterze cywilizacyjnym, dynamikę przemian zachodzących w kulturze i nauce, Uniwersytet stara się zachować równowagę między wyzwaniami współczesności a tradycjami kultury, tym, co jest intelektualnym dziedzictwem pokoleń a tym, co pomaga tworzyć pomost do nowoczesnego świata. Zachęca studentów, wykładowców i pracowników do przekraczania granic dyscyplin naukowych, do podejmowania nowych wyzwań, tworzenia kultury opartej na otwartości oraz współpracy. Kształci i wychowuje studentów na ludzi mądrych i odpowiedzialnych, o szerokich horyzontach intelektualnych i postawach demokratycznych, przygotowanych do ciągłego samodoskonalenia i społecznego zaangażowania. Przyczynia się wydatnie do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz rozwoju regionu małopolskiego i Królewskiego Miasta Krakowa.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów. W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa jego struktury organizacyjnej, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na sześciu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym oraz Sztuki.